TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Đệ Ngũ Tôn Quan Tuần Tranh Tối Linh Thần Cao Lỗ Đại Nhân

Ngài là Đệ Ngũ Tôn Quan Tuần Tranh Tối Linh Thần Cao Lỗ Đại Nhân, Vua Cha Ngọc Hoàng ban cho Ngài thiên binh địa tướng, thu chấp kim ngân tài mã mà giải oan nghiệp sớ cho nhân gian. Ông còn được gọi là Ông Lớn Tuần Tranh, là con thứ năm của Vua Cha Bát Hải Động Đình.

Người hóa thành chim

Thuở xưa, Lạng Sơn là miền rừng thiêng nước độc, làm chỗ đi đày những người trọng tội. Các người lính thú được đổi đến Lạng Sơn, đóng ở Đồng Đăng hay Kỳ Lừa cũng đều chịu lấy cảnh khổ như người đi đày:

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan