TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bố thí vật thực

Thuở xưa, bên cõi Thiên Trúc, có năm anh em phú thương kia cử hành một cuộc lễ tế long trọng, và nhằm cơ hội này mới tổ chức một cuộc bố thí vỉ đại giúp mọi người nghèo khổ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan