TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ba vị Tam Thanh

Tam Thanh là ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo và cũng là ba người xây dựng nên Đạo giáo tại Trung Quốc, bắt nguồn từ hư không, từ "thanh khiết". Tam Thanh bao gồm:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan