TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Người học trò bị thầy gạt được Phật độ

Thuở xưa, tại thành Xá Vệ có ông Phạm Chí làm cố vấn cho nhà vua, mở trường giảng đạo Bà La Môn, thâu được một số học trò rất đông.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan